Corocznie Rada Osiedla przedkłada Radzie Miejskiej i Prezydentowi do końca lutego sprawozdanie za rok miniony działalności Osiedla, które zawiera w szczególności:
1)   informacje o realizacji zadań;
2)   informacje o wykonaniu planu finansowego;
3)   informacje o stanie przekazanego mienia komunalnego;
4)   ocenę funkcjonowania na obszarze Osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z Miastem, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym.

Sprawozdania roczne są dostępne w zewnętrznym serwisie Issuu na profilu Samorządu Osiedla – https://issuu.com/rada-osiedla-bsdb

Wykaz obecności radnych na Sesjach Rady Osiedla znajduje się w zakładce Rada Osiedla.

Sprawozdanie za rok 2020:

Pobierz PDF – 2020

Sprawozdanie za rok 2019:

Pobierz PDF – 2019

Sprawozdanie za rok 2018:

Pobierz PDF – 2018

Sprawozdanie za rok 2017:

Pobierz PDF – 2017