Rada Osiedla wydaje opinie na wniosek mieszkańców Osiedla lub jednostek organizacyjnych Miasta. Opinie są wydawane w zakresie statutowych kompetencji. Najczęściej opinie wydawane są w zakresie: zgody na koncesje alkoholowe, projektów w ramach programu inicjatyw lokalnych, projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, inwestycji celu publicznego, przeznaczenia do sprzedaży gminnych nieruchomości.

Opinię w zakresie koncesji alkoholowych i projektów programu inicjatyw lokalnych wydawane są na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej miasta.

Podmiot ubiegający się o zgodę może przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta zawnioskować do Rady Osiedla o zaopiniowanie sprawy, należy wówczas przedłożyć komplet dokumentów, a następie po wydaniu opinii załączyć ją do wniosku do Urzędu Miasta. Procedura ta na ogół przyśpiesza załatwianie wielu spraw.