Obowiązki i prawa radnego określa rozdział 3. Statutu Osiedla.

Obowiązki i prawa radnego

§19.

1. Radny reprezentuje  wyborców,  utrzymuje  więź  z mieszkańcami  Osiedla  oraz  organizacjami działającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu

§20.

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie w pierwszym punkcie obrad pierwszej sesji, na której są obecni.

2a. Jeżeli  w czasie  trwania  kadencji,  przez  3 miesiące  od  dnia  podjęcia  uchwały  o wstąpieniu na zwolnione miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.

§21.

1. Radny ma obowiązek    uczestniczenia   w pracach   Rady   i jej    organów   oraz     Zarządu, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.

2. Rada może zlecić  radnemu  przeprowadzenie  szczegółowego  postępowania  w określonej  sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.

3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.

4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.

§22.

1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

§23.

Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.