Pełna nazwa: Raport z konsultacji w sprawie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ciągu ul. Olgi Boznańskiej (etap 2 – od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego)

Czas i miejsce: 23.11.2020 – 27.11.2020
Siedziba Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Wrocław, ul. Pautscha 4

Niniejszy raport został przyjęty uchwałą nr XLVIII/268/20 Rady Osiedla z dnia 2 grudnia 2020 r.

Spis treści:

 1. O konsultacjach
  1. Geneza konsultacji
  2. Cel konsultacji
  3. Organizacja i formy konsultacji
 2. Przebieg konsultacji
  1. Dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań
  2. Pytania i uwagi
  3. Uwagi nadesłane pisemnie
 3. Podsumowanie konsultacji
 4. Raport w pliku PDF

1. O konsultacjach

1.1 Geneza konsultacji

Remont ciągu ul. Olgi Boznańskiej miał być realizowany w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli, niestety z tego funduszu zrealizowano jedynie fragment alejki na odcinku od ul. Pautscha do ul. Orłowskiego. Aktualnie opracowany został projekt remontu ciągu alejki ul. Olgi Boznańskiej od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego – w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, w którym część mieszkańców partycypuje w kosztach tejże inwestycji.

W październiku 2020 Rada Osiedla otrzymała do zaopiniowania projekt remontu ciągu pieszego ul. Olgi Boznańskiej (od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego). Projekt ten zakłada zwężenie do 3m jezdni ul. Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego – przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych w ciągu ul. Boznańskiej. Rada Osiedla w drodze uchwały zaopiniowała projekt pozytywnie, z wyłączeniem zaproponowanego rozwiązania zwężenia jezdni – tę część RO zaopiniowała negatywnie. Decyzja ta została podjęta w związku z tym, iż we wcześniejszych wnioskach postulowane było wyniesienie ww. przejść dla pieszych.

W dniu 13 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie opracowywanego na zlecenie Gminy Wrocław remontu ciągu pieszego wzdłuż ulicy Olgi Boznańskiej (etap II), od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego we Wrocławiu. Na spotkaniu obecni byli: Projektant Rafał Walkowiak, przedstawiciele Wydziału Inżynierii Miejskiej, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, przedstawiciel mieszkańców Wojciech Janiak oraz Oficer Pieszy Anna Szmigiel-Franz. Podczas spotkania omawiano rozwiązania mające zapewnić uspokojenie ruchu pojazdów oraz bezpieczne przejście pieszych wychodzących z ul. Olgi Boznańskiej na prostopadłe ulice – Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego. Dyskutowano nad pozytywnie zaopiniowanym przez WIM i ZDiUM rozwiązaniem zwężenia ulic zaprojektowanym przez Projektanta Rafała Walkowiaka oraz nad rozwiązaniem proponowanym przez przedstawiciela mieszkańców Wojciecha Janiaka polegającym na wyniesieniu jezdni w rejonie przejść dla pieszych. Dyskutowano również nad innymi rozwiązaniami, takimi jak budowa progów zwalniających. Po wizji w terenie wspólnie postanowiono, że dyskusję należy rozszerzyć i zorganizować konsultacje z mieszkańcami.

1.2 Cel konsultacji

Celem konsultacji było umożliwienie przedstawienia Projektantowi założeń i rozwiązać aktualnego projektu, wysłuchanie stanowisk i uwag mieszkańców, wspólna refleksja nad problemem oraz znalezienie optymalnego rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców, zgodnego z interesem mieszkańców i spełniającego założenia inwestycji.

1.3 Organizacja i formy konsultacji

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice przeprowadziła konsultacje w dniach 23.11.2020-27.11.2020. Podstawa prawna: § 9. ust. 1. Uchwały nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.

Rada Osiedla nie promowała żadnego z rozwiązań, jest w tym problemie bezstronnym organem.

O konsultacjach mieszkańcy ul. Orłowskiego, ul. Michałowskiego i ul. Rodakowskiego zostali poinformowani pisemnie do skrzynek pocztowych. Ponadto, informacje o prowadzonych konsultacjach mieszkańcy otrzymywali poprzez stronę internetową Rady Osiedla oraz na Facebooku.

Konsultacje zostały przeprowadzone w następującej formie:

 • Spotkanie dla chętnych mieszkańców 24.11.2020 o godz. 19:30 w Siedzibie Rady Osiedla, ul. Pautscha 4. Obecność na spotkaniu była także możliwa w sposób zdalny;
 • Zbieranie uwag na piśmie – możliwe było także przekazanie do dnia 27.11.2020 swojego stanowiska w formie pisemnej (skrzynka pocztowa przy ul. Fryderyka Pautscha 4) lub w formie elektronicznej na adres mailowy Rady Osiedla;
 • Kontakt telefoniczny dla osób niekorzystających z Internetu w celu uzyskania dodatkowych informacji lub też złożenia zapytań dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu. Telefonicznie można było także przekazać swoje uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań.

2. Przebieg konsultacji

Spotkanie w dn. 24.11.2020 rozpoczęto o godz. 19:30. Sporządzono listę obecności:
– Rafał Walkowiak – Projektant
– Wojciech Janiak – Przedstawiciel mieszkańców w zadaniu Programu Inicjatyw Lokalnych
– Olga Dokowicz – Przewodnicząca Rady Osiedla
– Mateusz Janusz – Przewodniczący Zarządu Osiedla
– Kamil Stasiak – Asystent Samorządu, Protokolant
– 15 mieszkańców osobiście
– 9 mieszkańców połączonych zdalnie

2.1 Dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań

Na początku spotkania Projektant – Pan Rafał Walkowiak, a także Pan Wojciech Janiak omówili krótko zakres inwestycji. Omówiono zasadność podjęcia działań w celu zmniejszenia prędkości pojazdów na skrzyżowaniach oraz przebieg inicjatywy. Początkową inicjatywą było wyniesienie skrzyżowań. Pomiary geodezyjne i wizja w terenie wskazały, że zadanie to będzie trudne do wykonania ze względu na kanalizację deszczową i sanitarną, studnie i bliskie sąsiedztwo wjazdów na posesje. Krawężniki są wyniesione na 5-8 cm, gdzie minimalna wysokość wyniesienia musiałaby mieć 10 cm, żeby spełniało ono swój cel. Problem, który się również pojawia to odwodnienie przy wyniesionych jezdniach. Wyniesiony musiałby być dłuższy fragment jezdni – ok. 15-20 metrów. Wyższe wyniesienie drogi od chodników spowoduje, że woda, która powinna odpłynąć z jezdni będzie stała na chodnikach lub przelewała się na posesje. Wyniesienie wiązałoby się również ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Zaznaczono również, że ciąg pieszy ul. Olgi Boznańskiej nie ma zachowanych trójkątów widoczności – przy zbliżaniu się do skrzyżowania pieszy nie ma możliwości z odpowiedniej odległości obserwacji nadjeżdżających pojazdów, żeby bezpiecznie na tę jezdnię wejść. Wyniesienie przejścia nie poprawi trójkątów widoczności.

Projekt przedstawiony przez Pana Rafała Walkowiaka zawiera między innymi zwężenie szerokości ulic na wysokości ul. Boznańskiej do 3 metrów. Jedną z korzyści przewężenia jezdni jest poszerzenie chodników. Rozwiązanie takie powodowałoby utrudnienie dla kierowców wymuszające zmniejszenie prędkości. Dodatkowo, skróciłoby to długość przejścia dla pieszych. Projekt zawiera również ułożenie płytek typu STOP przy skrzyżowaniu z jezdnią i doświetlenie skrzyżowań by zapewnić większą widoczność po zmroku.

Podczas spotkania Pan Wojciech Janiak zaprezentował następujące argumenty za i przeciw rozwiązaniu wyniesienia oraz zwężenia jezdni:

Argumenty za zwężeniem jezdni:

 • Zapewniony trójkąt widoczności na przejściach,
 • Brak problemów z odwodnieniem,
 • Uspokojenie ruchu,
 • Skrócenie drogi przejścia przez ulicę,
 • Poszerzenie chodnika,
 • Azyl pieszego oczekującego na możliwość przejścia.

Argumenty przeciw zwężeniu jezdni:

 • Zakłócenie płynności ruchu,
 • W przypadku samochodów zaparkowanych przed lub za zwężeniem, pojazdy przejeżdżające przez ulicę nie mogłyby się schować by minąć się z pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka,
 • Zwężenie nie gwarantuje spowolnienia ruchu samochodów,
 • Potencjalne problemy z wjazdem lub wyjazdem do posesji przylegających.

Argumenty za wyniesieniem:

 • Wyniesienie gwarantuje spowolnienie ruchu pojazdów.

Argumenty przeciw wyniesieniu:

 • Potencjalny hałas podczas hamowania/przyspieszania oraz drgania i wibracje podczas wjeżdżania/zjeżdżania z wyniesienia,
 • Problemy z odwodnieniem,
 • Większe koszty inwestycji,
 • Ze względu na wjazdy do posesji i studzienki, obszar wyniesienia musiałby być przedłużony potencjalnie aż do 15-20 metrów, na takim odcinku samochody mogłyby już rozwijać większą prędkość.

2.2 Pytania i uwagi

Podczas spotkania mieszkaniec ul. Orłowskiego przedstawił swoje wątpliwości w sprawie tego, czy prawidłowo oceniamy poziom ruchu na ul. Orłowskiego – czy został zmierzony, czy opieramy się wyłącznie na naszych wrażeniach. Mieszkaniec zadał również pytanie odnośnie krawężników – czy będą one zniwelowane, wyniesione, czy zostaną na tym samym poziomie. Projektant odpowiedział, że krawężniki będą zniwelowane do 2-3 cm w obszarze zjazdu, a poza jego obrębem będą wyniesione do 10 cm.

Inny mieszkaniec wyraził swoje obawy dotyczące lampy na skrzyżowaniu ul. Orłowskiego z ul. Boznańskiej, która według niego jest zaprojektowana w świetle bramki. Projektant wyjaśnił, że lampa stoi na skraju bramki.

Na pytanie o to, czy alejka będzie podniesiona, Projektant odpowiedział, że na odcinku między ul. Orłowskiego a ul. Michałowskiego będzie delikatna korekta.

Mieszkaniec ul. Michałowskiego [zanonimizowano] zaproponował, aby postawić barierki oraz doświetlić przejścia. Swoją propozycję argumentował tym, że człowiek, który będzie przekraczał skrzyżowanie będzie musiał zwolnić lub zejść z roweru, by ominąć przeszkodę i nie będzie bezpośrednio z ul. Boznańskiej wchodzić na ulice prostopadłe. Następnie przedstawił swoją uwagę dotyczącego systemu wodnego na ulicy Michałowskiego, który w przypadku większych opadów jest niewydolny i na ulicy stoi woda. Mieszkaniec zaznaczył również, że na ul. Michałowskiego nie było żadnego wypadku od wielu lat, a ruch na tej ulicy nie jest wcale taki duży. Mieszkaniec jest przeciwny wyniesieniu jak i zwężeniu ulicy.

Odpowiadając na uwagi, Projektant zaznaczył, że chodnik na ul. Michałowskiego ma 1,5 metra. Barierka musiałaby stać 50 cm od krawędzi chodnika, co znacznie zwężałoby chodnik.

Pan L. [zanonimizowano] – mieszkaniec ul. Michałowskiego [zanonimizowano] dodał, że przez ostatni okres bacznie obserwuje natężenie ruchu na swojej ulicy. Zaobserwował, że żaden pojazd nie przekracza dozwolonej prędkości, między innymi dlatego, że zaparkowane samochody skutecznie zwężają drogę uniemożliwiając tym brawurową jazdę. Mieszkaniec wyraził zdanie, że wystarczającym rozwiązaniem byłoby oznaczenie przejść dla pieszych.

Wypowiedź Pana S. [zanonimizowano] (mieszkającego przy ul. Orłowskiego [zanonimizowano], przy ul. Boznańskiej): na ul. Orłowskiego ruch jest bardzo duży, mimo, że jest okres COVIDowy. Dzieci na ulicach również wcale nie jest tak mało. Owszem, rodzice przywożą dzieci do szkoły, ale dzieci często wybiegają z ul. Boznańskiej na Orłowskiego, stwarzając tym niebezpieczeństwo dla siebie. Mieszkaniec wymienił również obecnie stosowane metody spowalniania ruchu podając w wątpliwość zasadność rozwiązania zwężenia oraz podkreślił, że ta ulica stała się także głównym traktem przejścia do parku na Biskupinie. Jeśli chodzi o odwodnienie, to budowa progów zwalniających nie stworzyłaby w tym zakresie problemów.

Projektant wyjaśnił, że dopuszczane jest uspokojenie ruchu poprzez zwężenie jezdni oraz rozmawiamy o drodze klasie D, której minimalna szerokość to 2,5 metra, więc nie ma niezgodności z przepisami. Jeśli chodzi o odwodnienie to nie można się zgodzić, bo już dziś mamy taką sytuację, że poziom jezdni jest w poziomie posesji oraz mamy garaże w spadku, które są poniżej jezdni. Wyniesienia jezdni o dodatkowe 10 cm bez regulacji i wchodzenia na sąsiednie posesje nie da się prawidłowo odwodnić. Pan S. [zanonimizowano] proponuje rozwiązanie budowy progów zwalniających. Według mieszkańca zwężenie ulicy nie doprowadzi do uspokojenia ruchu. Wystarczą 4 progi, żeby uspokoić ruch na całej ulicy.

Mieszkaniec – Pan W. [zanonimizowano] (ul. Orłowskiego [zanonimizowano]) wyraził swoje zadowolenie pozytywną opinią Urzędu Miejskiego o ograniczeniu ruchu samochodowego. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że większym niebezpieczeństwem jest chodzenie ulicą Orłowskiego niż wychodzenie z ul. Boznańskiej ze względu na tragiczny stan chodnika.

Mieszkaniec z ul. Orłowskiego [zanonimizowano] połączony zdalnie stwierdził, że niepotrzebnie bijemy pianę i powinniśmy przemyśleć progi zwalniające. Dwa rozwiązania proponowane wcześniej spotkały się z ogromną krytyką.

Mieszkaniec ul. Brandta zapytał, dlaczego remont ul. Boznańskiej kończy się na Rodakowskiego, gdzie między Kotsisa i Stanisławskiego jest przejście przez wysypisko śmieci. Jeżeli już ul. Boznańskiej tworzyć jako cywilizowany ciąg to trzeba zrobić remont najpierw tam. Samochody na Orłowskiego i na Rodakowskiego parkują przy posesjach – ulice tam są w praktyce ciągami pieszymi. Wystarczy potraktować te ulice jako strefy zamieszkania.

Przewodniczący Zarządu Mateusz Janusz wyjaśnił, że w takich strefach jest ograniczenie do 20 km/h i pieszy może się poruszać po drodze, ale muszą w takich strefach być wyznaczone miejsca parkingowe. Jeśli chodzi o remont całej ul. Boznańskiej to jest to etapowanie projektu i UM nie dotrzymało obietnicy o remoncie całości. W tym fragmencie mieszkańcy wpłacili ok 50 tys. zł, więc ten etap ma priorytet. Są również plany wprowadzenia ruchu jednokierunkowego naprzemiennego na tych ulicach, z wyłączeniem ul. Orłowskiego, gdzie ta kwestia pozostaje jeszcze do głębszego przeanalizowania.

Projektant odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi dodał, że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego da możliwość wyznaczenia miejsc postojowych i to spowolni ruch i będzie dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo.

Przewodniczący Zarządu dodał, że jeśli żadne rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane przez mieszkańców, to alternatywą może być montaż progów. Jedynym mankamentem jest to, że jeśli przejście by było oznakowane, to progi musiałyby być około 30-40 metrów od przejścia. Jeśli przejścia nie byłyby wyznaczone, progi zwalniające mogłyby być bliżej.

Wspólnie zostało dogłębnie omówione rozwiązanie progów zwalniających. Spotkało się ono z ogólnym poparciem zainteresowanych mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu zapytał obecnych mieszkańców czy ktokolwiek z nich popiera rozwiązanie zwężenia jezdni lub wyniesienia przejść – żaden z wariantów nie został poparty, mieszkańcy jednogłośnie byli przeciw zarówno zwężeniu jak i wyniesieniu dróg. Na pytanie kto popiera montaż progów w okolicy przejść (a docelowo na całej długości tych jezdni) mieszkańcy zagłosowali jednogłośnie za montażem progów (zarówno obecni osobiście jak i połączeni zdalnie).

Dyskusja na temat czy progi zwalniające powinny być w wariancie oznaczonego przejścia czy progami bliższymi skrzyżowania. Część mieszkańców wskazywała na zalety oznakowania przejść dla pieszych (kierowcy spoza osiedla są informowani, że w tym miejscu odbywa się ruch pieszych, zwiększenie świadomości ludzi, którzy nie znają okolicy i często nie spodziewają się osób przekraczających ulicę, wychodzących z Boznańskiej. Jednak dominował pogląd za rezygnacją z wyznaczania przejść dla pieszych – jako argumentację podano m.in. możliwość bliższego usytuowania progów spowalniających przy przecięciach z ul. Olgi Boznańskiej. Bliżej umiejscowione progi spowalniając pojazdy bezpośrednio przed ul. Boznańskiej dałyby kierowcom więcej czasu na zauważenie przechodnia i reakcję. Ponadto brak wyznaczonych przejść nie powoduje problemów wynikających z zakazem parkowania w ich pobliżu. Aktualnie w ciągu tych ulic wyznaczone jest jedynie przejście na ul. Orłowskiego, którego likwidacja także jest możliwa, o ile będzie pozytywna opinia UM w tym zakresie. Cały ciąg ul. Boznańskiej byłby wówczas jednakowo traktowany.  Z drugiej strony na aktualnie istniejące przejście przez ul. Orłowskiego nie zgłaszano większych uwag.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do mieszkańców, czy na drogach, gdzie po dwóch stronach ulicy są zaparkowane pojazdy, progi zwalniające nie będą stanowiły przeszkody, szczególnie zimą, gdy nawierzchnia jest często oblodzona. Mieszkańcy stwierdzili, że nie stanowiłoby to dla nich problemu.

Projektant zadeklarował przedstawić ustalenia z konsultacji w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta oraz w Wydziale Inżynierii Miejskiej. Projektant przedstawił orientacyjne koszty dotyczące montażu progów przykręcanych do jezdni oraz wylewanych z asfaltu. Omówione zostały koszty postawienia progów zwalniających w wariancie z lub bez oznakowania przejścia dla pieszych. Jeśli zostaną jakieś środki, można popracować nad stanem chodników.

Przewodniczący Zarządu wraz z Projektantem poinformowali, że ustalenia ze spotkania i zapytania, które zostały tu omówione muszą być skonsultowane z jednostkami miejskimi. Gdy będziemy mieli odpowiedź Wydziału Inżynierii Miejskiej, udostępnimy ją mieszkańcom na stronie internetowej Rady Osiedla.

Nawiązując do propozycji postawienia progów, Pan Wojciech Janiak oświadczył, że zwracał się już o to do Urzędu Miasta. Uzyskał odpowiedź, że nie ma potrzeby budowy progów w tym miejscu, gdyż jest już ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Spotkanie zakończono o godz. 21:30. W dalszej części przez około pół godziny część mieszkańców dyskutowała jeszcze pomiędzy sobą oraz z Projektantem.

2.4 Uwagi nadesłane pisemnie

3. Podsumowanie konsultacji

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Spotkanie umożliwiło Projektantowi przedstawienie projektu, mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag – z czego chętnie korzystali. Wszyscy obecni mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskiem mieszkańców.

Zarówno rozwiązania zwężenia jak i wyniesienia ulic spotkały się z dużą krytyką ze strony mieszkańców, uznając je za problematyczne i trudne do zastosowania w praktyce. Mieszkańcy, wypowiadając się korespondencyjnie, czy też podczas spotkania, opowiedzieli się jednoznacznie za budową progów zwalniających.

O ile na początku spotkanie przebiegało w żywiołowej atmosferze, to w dalszej części mieszkańcy doszli do porozumienia i jednoznacznie opowiedzieli w tym zakresie. Spowodowało to ogólne zadowolenie mieszkańców, że ich głos został wysłuchany.

Podczas spotkania część mieszkańców opowiedziała się przeciwko montażowi akustycznych elementów – mogą one zakłócać życie mieszkańców. Jeden z mieszkańców zaproponował, by przecięcia z ul. Boznańskiej „zwęzić optycznie” poprzez namalowanie odpowiedniego oznakowania. Dawałoby to sygnał kierującym by w tym miejscu uważać. Omówiono także kwestię oznakowania poziomego na wlotach ulic o obowiązującym ograniczeniu, a także czy jest możliwe postawienie znaków „uwaga dzieci” (lub podobnych) przy przecięciach z ul. Boznańskiej (w wariancie bez wyznaczonych formalnie przejść dla pieszych). Zostało także zadane pytanie czy w przypadku nieoznaczonych przejść możliwe jest ich doświetlenie.

Nadesłane pisemnie uwagi nie podważają ustaleń ze spotkania, ani nie stoją w sprzeczności. Wręcz przeciwnie – popierają wynik konsultacji.

Forma konsultacji telefonicznych nie została wyczerpana przez mieszkańców. Telefonów było kilka, głównie by zapowiedzieć się na spotkania lub dopytać o szczegóły.

Konsultacje należy uznać za rzeczowe, wiążące i potrzebne. Doświadczenia z innych procesów inwestycyjnych wskazują, że bardzo trudno jest osiągnąć powszechne poparcie dla jednego z wariantów inwestycji. W tym przypadku się to udało.

.

Opracował: Kamil Stasiak (RO)

Pliki w formacie PDF

Raport z konsultacji ws. przejść dla pieszych w ciągu ul. Boznańskiej (etap 2)
Tagi: