Informacja dot. przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ciągu ul. Olgi Boznańskiej przez ulice: Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego

[dokumenty znajdują się na dole strony]

Szanowni Państwo,

w chwili obecnej na zlecenie Gminy Wrocław opracowywany jest projekt remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Olgi Boznańskiej (etap 2) od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego. Spora część z Państwa zadeklarowała swój udział w tej inwestycji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, gdzie jako reprezentant został wskazany Pan Wojciech Janiak. W 2018 roku Gmina Wrocław zadeklarowała, że inwestycja pt. “Wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem ul. O. Boznańskiej na dwóch odcinkach (od ul. Pautscha do ul. Orłowskiego oraz od ul. Rodakowskiego do ul. Stanisławskiego)” będzie realizowana w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli – na podstawie złożonych kart zadań inwestycyjnych przez tutejszą Radę Osiedla. 

W październiku 2020 Rada Osiedla otrzymała do zaopiniowania projekt remontu ciągu pieszego ul. Olgi Boznańskiej (od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego). Projekt ten zakłada zwężenie do 3m jezdni ul. Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego – przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych w ciągu ul. Boznańskiej.

Rada Osiedla w drodze uchwały zaopiniowała projekt pozytywnie, z wyłączeniem zaproponowanego rozwiązania zwężenia jezdni – tę część RO zaopiniowała negatywnie. Decyzja ta została podjęta w związku z tym, iż we wcześniejszych wnioskach postulowane było wyniesienie ww. przejść dla pieszych

W związku z podjętą uchwałą Projektant przedstawił wyjaśnienie dlaczego został zaproponowany inny wariant niż wnioskowany, jako główne uzasadnienie można wskazać:

“Aby wyniesienie spowodowało skuteczne zmniejszenie prędkości powinno mieć wysokość min. 10cm. Na objętych opracowaniem ulicach w stanie istniejącym chodniki są wyniesione 5-8cm – wyniesienie jezdni może spowodować zalewanie posesji sąsiednich. Dodatkowo spadki podłużne jezdni są tak ukształtowane, że będą tworzyć się zastoiska wody na jezdni i chodniku.

Wyniesione przejście nie poprawia warunków widoczności, a z uwagi na konieczność wyniesienia dłuższego odcinka drogi (ok. 20.00m) wątpliwa pozostaje również kwestia uspokojenia ruchu.”

Odbyło się także spotkanie z Projektantem oraz przedstawicielami jednostek miejskich.

Przy aktualnie zaprojektowanym rozwiązaniu, zwężenie jezdni przy przejściach dla pieszych zapewni pieszym, rowerzystom oraz kierowcom większą widoczność. Ponadto piesi i rowerzyści będą mieli do pokonania krótszą drogę przez jezdnię. Pojawiają się jednak wątpliwości mieszkańców, iż ze względu na ukształtowanie jezdni i usytuowanie studzienek burzowych, mogą występować zastoiska wody na jezdni. Wątpliwe jest także to czy zwężenie do 3m będzie powodowało uspokojenie ruchu.

Od kilku mieszkańców pojawiły się głosy by zamiast zwężania jezdni zamontować jedynie progi spowalniające (jest to co innego niż wyniesienie przejścia!). Zgodnie z przepisami takie progi mogłyby się znajdować nie bliżej niż 30m od przejścia dla pieszych.

W związku, z tym iż sprawa wymaga dokładniejszego zbadania potrzeb wszystkich mieszkańców i ich argumentów za poszczególnymi rozwiązaniami, zostało ustalone, iż przeprowadzone będą konsultacje z mieszkańcami przedmiotowych ulic. Aby konsultacje były obiektywne i rzetelne muszą zostać przeprowadzone przez bezstronny organ. 

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice będzie prowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ciągu ul. Olgi Boznańskiej  przez ulice: Orłowskiego, Michałowskiego i Rodakowskiego.

Podstawa prawna: § 9. ust. 1. Uchwały nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.

Konsultacje będą prowadzone w następującej formie:

 1. Spotkanie dla chętnych mieszkańców – wtorek 24.11.2020, godz. 19:30, miejsce: Siedziba Rady Osiedla, ul. Pautscha 4. 
  W spotkaniu będzie uczestniczył Projektant. Będzie to czas na zadanie pytań i przedstawienie poparcia dla konkretnych rozwiązań.
  Spotkanie będzie jawne, nie trzeba wcześniej zadeklarować obecności.
 2. Obecność w ww. spotkaniu będzie także możliwa w sposób zdalny. Dla osób chcących uczestniczyć w sposób zdalny – prosimy o mail na adres biskupin@osiedla.wroclaw.pl  w tytule maila proszę podać “Boznańskiej – spotkanie zdalne”. W wiadomości zwrotnej prześlemy informację o możliwym sposobie połączenia.
 3. Zbieranie uwag na piśmie. Możliwe jest także przekazanie do dnia 27.11.2020 (piątek) swojego stanowiska w formie pisemnej (skrzynka pocztowa przy ul. Fryderyka Pautscha 4 ) lub formie elektronicznej (mail na adres biskupin@osiedla.wroclaw.pl w tytule maila proszę podać “Boznańskiej – konsultacje zdalne”)
 4. Kontakt telefoniczny (dla osób niekorzystających z Internetu). Ponadto w najbliższych dniach (poniedziałek 23.11.2020 i wtorek 24.11.2020) w godzinach 12:00-18:00 możliwy będzie kontakt telefoniczny z Biurem Rady Osiedla w celu uzyskania dodatkowych informacji lub też złożenie zapytań dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w ww. spotkaniu. Telefonicznie będzie można także przekazać swoje uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań – najpóźniej do czwartku 26.11.2020 (w tych samych godzinach – 12:00-18:00). Numer telefonu: 502 030 292.

Wynik konsultacji społecznych będzie jawny. Na podstawie konsultacji społecznych, jak i uwzględniając inne kwestie, Rada Osiedla może podjąć uchwałę w sprawie przedmiotowej inwestycji, wskazując rozwiązanie techniczne do zastosowania. Czy wynik konsultacji społecznych, jak i uchwała zostaną uznane przez właściwe jednostki miejskie, nie leży w gestii Rady Osiedla. Warto jednak wspomnieć, że Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia, jak i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wydały już pozytywne opinie dla aktualnego projektu (tj. zwężenia jezdni)

Niniejsza informacja oraz dokumenty (w tym aktualny projekt) są udostępnione na stronie www.rada.osiedla.wroc.pl w sekcji “Aktualności”.

Pragniemy także nawiązać także krótko do petycji i wniosków składanych przez mieszkańców poszczególnych ulic o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego lub zamontowania progów spowalniających na całej długości poszczególnej drogi. Formalnie i urzędowo są to sprawy odrębne i nie stanowią przedmiotu aktualnej inwestycji. Toczą się dla tych spraw odrębne postępowania – jeśli chcą Państwo być informowani o tych sprawach prosimy o przesłanie maila na adres biskupin@osiedla.wroclaw.pl z tytułem “ZORD [nazwa ulicy]” – np. “ZORD Orłowskiego”. W przeciwnym wypadku o postępach w pracach formalnie będą informowani jedynie przedstawiciele wnioskodawców oraz pozostali mieszkańcy za pomocą ogólnych komunikatów na tablicach ogłoszeniowych i za pomocą strony internetowej (w miarę posiadanych możliwości przez Radę Osiedla).

Zachęcamy do udziału w konsultacjach i życzymy dużo zdrowia

Powyższą informację przekazano mieszkańcom następujących ulic:

 1. Mieszkańcy ul. Orłowskiego
 2. Mieszkańcy ul. Michałowskiego
 3. Mieszkańcy ul. Rodakowskiego

Dokumenty:

Inne dokumenty:

Konsultacje: przejścia dla pieszych w ciągu ul. Boznańskiej (etap 2)
Tagi: